Pendaftaran kini dibuka untuk SESI JULAI 2021 Daftar Sekarang

Terma dan Syarat untuk BestPrestige-Educare Malaysia


Pengenalan

Terma dan Syarat Standard Laman Web ini yang tertulis di laman web ini akan menguruskan penggunaan laman web kami oleh anda, bpemalaysia yang boleh diakses di https://bpemalaysia.com.

Syarat ini akan digunakan sepenuhnya dan mempengaruhi penggunaan laman web ini oleh anda. Dengan menggunakan Laman web ini, anda bersetuju untuk menerima semua terma dan syarat yang tertulis di sini. Anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana Terma dan Syarat Standard Laman Web ini. Terma dan Syarat ini telah dihasilkan dengan bantuan Contoh Terma dan Syarat dan juga Penjana Dasar Privasi.

Hak harta Intelek

Selain daripada kandungan yang anda miliki, di bawah Syarat ini, BestPrestige-Educare Malaysia dan / atau pemberi lesennya memiliki semua hak dan bahan harta intelek yang terdapat dalam Laman Web ini.


Anda diberikan lesen terhad hanya untuk tujuan melihat bahan yang terdapat di Laman Web ini.

Sekatan

Anda secara khusus dilarang dari semua perkara berikut:

Kawasan tertentu di Laman Web ini dilarang untuk diakses oleh anda dan BestPrestige-Educare Malaysia boleh menyekat akses anda ke kawasan mana-mana laman web ini, pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlak. Segala ID pengguna dan kata laluan yang anda miliki untuk Laman Web ini adalah rahsia dan anda juga harus menjaga kerahsiaan.

Kandungan Anda

Dalam Terma dan Syarat Standard Laman Web ini, "Kandungan Anda" bermaksud audio, teks video, gambar atau bahan lain yang anda pilih untuk dipaparkan di Laman web ini. Dengan mempamerkan Kandungan Anda, anda memberikan BestPrestige-Educare Malaysia lesen sub-lesen yang tidak boleh ditarik balik di seluruh dunia untuk menggunakan, menghasilkan semula, menyesuaikan, menerbitkan, menerjemahkan dan menyebarkannya di mana-mana dan semua media.

Kandungan anda mestilah milik anda sendiri dan tidak boleh menyerang hak pihak ketiga. BestPrestige-Educare Malaysia berhak untuk membuang kandungan anda dari laman web ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan.

Privasi anda

Sila baca Dasar Privasi.

Tiada jaminan

Laman Web ini disediakan "sebagaimana adanya," dengan semua kesalahan, dan BestPrestige-Educare Malaysia tidak menyatakan pernyataan atau jaminan, apa pun yang berkaitan dengan Laman web ini atau bahan-bahan yang terdapat di Laman Web ini. Juga, tidak ada yang terkandung di laman web ini yang akan ditafsirkan sebagai menasihati anda.

Had tanggungjawab

Dalam keadaan apa pun BestPrestige-Educare Malaysia, atau mana-mana pegawai, pengarah dan pekerjanya, tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa yang timbul daripada atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini oleh anda sama ada tanggungjawab tersebut di bawah kontrak. BestPrestige-Educare Malaysia, termasuk pegawai, pengarah dan pegawainya, tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang liabiliti tidak langsung, berurutan atau khas yang timbul daripada atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini oleh anda.

Ganti rugi

Anda dengan ini memberikan ganti rugi sepenuhnya sejauh BestPrestige-Educare Malaysia dari dan terhadap sebarang dan / atau semua liabiliti, kos, tuntutan, sebab tindakan, kerosakan dan perbelanjaan yang timbul dengan cara apa pun yang berkaitan dengan pelanggaran anda terhadap mana-mana peruntukan Syarat ini.

Kerentanan

Sekiranya ada ketentuan dari Syarat ini didapati tidak sah berdasarkan hukum yang berlaku, peruntukan tersebut akan dihapus tanpa mempengaruhi ketentuan yang tersisa di sini.

Perubahan Syarat

BestPrestige-Educare Malaysia dibenarkan untuk merevisi Syarat-syarat ini pada bila-bila masa yang difikirkan sesuai, dan dengan menggunakan Laman web ini, anda diharapkan dapat mengkaji Syarat-syarat ini secara berkala.

Tugasan

BestPrestige-Educare Malaysia dibenarkan untuk memberikan, memindahkan, dan menundukkan subkontrak hak dan / atau kewajipannya di bawah Syarat ini tanpa sebarang pemberitahuan. Walau bagaimanapun, anda tidak dibenarkan memberikan, memindahkan, atau menundukkan subkontrak mana-mana hak dan / atau kewajiban anda di bawah Syarat ini.

Keseluruhan perjanjian

Syarat-syarat ini merupakan keseluruhan perjanjian antara BestPrestige-Educare Malaysia dan anda sehubungan dengan penggunaan laman web ini oleh anda, dan menggantikan semua perjanjian dan pemahaman sebelumnya.

Undang-undang & Bidang Kuasa yang Berkuatkuasa

Syarat-syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Negeri saya, dan anda menyerahkan kepada bidang kuasa bukan eksklusif mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak di saya untuk menyelesaikan sebarang pertikaian.